Jegyzőkönyv 2021. augusztus 02.

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 02-án 16.00 órai kezdettel tartott ülésén. 

Határozat száma Tárgya 7/2021. (VI11.02.) Sport utca 304 hrsz-ú szakaszának kivitelezésére 3 árajánlat bekéréséről való döntés 8/2021. (VIII.02.) Fő u. 108-114. számú ingatlanok előtti járdaszakasz kivitelezésére 3 árajánlat bekéréséről való döntés 9/2021. (VIII.02.) Külterületi útfelújitásra nem nyújt be pályázatot az Önkormányzat 10/2021. (V111.02.) Helyi Értéktár Bizottság tagjává Forgó Gyuláné mátraballai lakos megválasztása 

Rendelet száma –

Tárgya –

Jegyzőkönyv 

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 02-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Kultúrotthon, házasságkötő terem. Jelen vannak: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester, Répás Roland alpolgármester, 

Hajdu Péter képviselő, Bíró Sándor képviselő, Dr. Jakab Dorottya jegyző. 

Igazoltan hiányzik: Forgó Zsolt képviselő. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:  Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselők közül négy fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kérdi, hogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bíró Sándor és Hajdú Péter képviselőket. indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett – jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bíró Sándor és Hajdu Péter képviselőket kijelölte. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – elfogad: 

1.) A Fő u. 108-H4. házszámok előtti járdaszakasz és a Sport utca felújítási munkái kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárás megindítása, ajánlatkérési dokumentáció elfogadása. Előterjesztő: polgármester, jegyző 

2.) Külterületi útfelújítási pályázat benyújtásának megtárgyalása. Előterjesztő: polgármester, jegyző 

3.) Egyebek 

Napirendek 

1.) A Fő u. 108-114. házszámok előtti járdaszakasz és a Sport utca felújítási munkái kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárás megindítása, ajánlatkérési dokumentáció elfogadása. Előterjesztő: polgármester, jegyző 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: A határozati javaslatot és az ajánlatkérési dokumentációt mindkét pályázat esetében kiküldték. Szeretné, ha mindkét felújítás mindenki megelégedésére még ősszel megtörténhetne, megvalósulhatna. A játszótér esetében már megtörtént a 3 árajánlatkérés. Az egy másik pályázatból valósul meg. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: A 3 árajánlat megkérése megtörtént, határidőre 1 árajánlat érkezett, melyben az ajánlati ár belefér a támogatói okiratban szereplő összegbe. A munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Befejezési határidő 2021. október 31. 

Répás Roland alpolgármester: Ezek aszfaltozó cégek? 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Igen. Az ajánlattételre felkért cégek ellenőrzésre kerültek a céginformációs adatbázisban, egyik ellen sem folyik felszámolási, illetve végrehajtási eljárás. Mindegyik cég alkalmas a teljesítésre. Ha ezt a két határozati javaslatot a testület elfogadja, akkor holnap indítható az eljárás, a 3-3 árajánlat bekérése. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Kérdezi, hogy a meghozott döntésekkel és rendeletekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett -az alábbi határozatokat hozza: 

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V111.02.) számú önkormányzati határozata 

 1.) Mátraballa Községi Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések rendjéről szóló Beszerzési Szabályzatának 3. pontja alapján a Belügyminisztérium által meghirdetett ‚ “Magyar Falu Program — Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása — 2021.” (MFP-UHK/2021.) pályázati kiírásra 3292283278. támogatói okirat iratazonosító számon támogatói okirattal rendelkezik. A projekt címe: Mátraballai Sport utca 304 hrsz-ú szakaszának felújítása 2.)Képviselő-testület egyhangúlag aszerint dönt, hogy az 1.) pont szerinti nyertes pályázatában foglalt járdafelújítási munkák kivitelezésére az alábbi 3 (három) cégtől történjen meg az árajánlatok bekérése: – TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13., e-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu, képviseli: Török Imre) – Cél Eger Kft. (3300 Eger, Tímár utca 14., e-mail: celegerkft@gmail.com, képviseli: Szarvák Zsolt) – Juhász ’99 Építőipari Kft. (3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57., e-mail: juhasz 99 kft@gmail.com képviseli: Juhász László) 

3.)Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval kösse meg a felújításra vonatkozó kivitelezési szerződést az ajánlatok bekérését, majd bontását követően. 4.)Felhatalmazást ad továbbá a Képviselő-testület, hogy a jelen projekthez kapcsolódóan a kivitelezés során szükségessé váló jognyilatkozatokat a polgármester megtegye, dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításához szükséges és a pályázatban nevesített egyéb költségekre a Beszerzési Szabályzat alapján árajánlatot, árajánlatokat kérjen és a legolcsóbb ajánlatot adóval kösse meg a szerződést az adott feladatra. Felelős: polgármester és jegyző. Határidő: értelem szerint. 

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. 0/111.02.1 számú önkormányzati határozata  I.)Mátraballa Községi Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések rendjéről szóló Beszerzési Szabályzatának 3. pontja alapján a Belügyminisztérium által meghirdetett „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati kiírásra EBR519289. iratazonosító számon támogatói okirattal rendelkezik. A projekt címe: Fő út 108-114. számok előtti járdaszakasz felújítása. 2.)Képviselő-testület egyhangúlag aszerint dönt, hogy az I.) pont szerinti nyertes pályázatában foglalt játdafelújítási munkák kivitelezésére az alábbi 3 (három) cégtől történjen meg az árajánlatok bekérése: – TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13., e-mail: torok.imrePtomb20021dt.hu, képviseli: Török Imre) – Cél Eger Kft. (3300 Eger, Timár utca 14., e-mail: celegerkft@grnailcom, képviseli: Szarvák Zsolt) – Juhász ’99 Építőipari Kft. (3390 Füzesabony, Dózsa Gy. üt 57., e-mail: johaszügkft(aamailcom, képviseli: Juhász László) 3.)Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval kösse meg a felújításra vonatkozó kivitelezési szerződést az ajánlatok bekérését, majd bontását követően. 4.)Felhatalmazást ad továbbá a Képviselő-testület, hogy a jelen projekthez kapcsolódóan a kivitelezés során szükségessé váló jognyilatkozatokat a polgármester megtegye, dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításához szükséges és a pályázatban nevesített egyéb kőltségekre a Beszerzési Szabályzat alapján árajánlatot, árajánlatokat kérjen és a legolcsóbb ajánlatot adóval kösse meg a szerződést az adott feladatra. Felelős: polgármester és jegyző. Határidő: értelem szerint. 

2.) Külterületi útfelújítási pályázat benyújtásának megtárgyalása. Előterjesztő: polgármester, jegyző 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Az előző testületi ülésen, amikor itt voltak a befektetők, abban maradtunk, hogy nézzünk utána részletesen a pályázati kiírás feltételeinek, illetve annak, hogy más külterületi út felújítását is be lehetne-e esetleg vonni. A másik felvetett dolog az volt, hogy beszéljünk a többi külterületi utat használó érdekelttel. De legelőször is a pénzügyi finanszírozás feltételeinek kellett utánanézni. Ezért nem beszélt még egyik potenciálisan érintett, utat használó gazdálkodóval sem. Arról volt szó, hogy minden érintett gazdálkodót kérdezzünk meg. Az összes külterületi úttal nem fogunk tudni beadni pályázatot, mert ebben az esetben maga az 5 %-os önerő is magas összeget jelentene. Ez nem Magyar Falu Programos pályázat, itt szükséges Önerő. Ráadásul a pályázat utófinanszírozott. Ezt hitelfelvétel nélkül nem tudná az ‘önkormányzat pénzügyileg megoldani. Ez VP-s pályázat kiírás. Tehát utófinanszírozott. Bár lehet előleget igényelni, ami az igényelt támogatás max. 50 %-a lehet biztosítékadás kötelezettsége mellett. A másik 50 %-ot és az önerőt az Önkormányzat nem tudná finanszírozni, mert a hitelfelvétel önkormányzatok esetében kormányzati engedélyhez kötött. A hitelfelvétellel kapcsolatos banki és egyéb adminisztratív költségek is nagy terhet rónának az Önkormányzatra. Összegezve: az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében egy ilyen hitelfelvételt nem tud bevállalni. Ez a pályázati lehetőség 2022. őszéig tart. 

Hajdu Péter képviselő: Igen, egyetért ezzel.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bodony Önkormányzata ebben a pályázati kiírásban gondolkozik a Mátraballát Bodonnyal összekötő útfelújítás lehetőségéről. Kéri a testületi tagokat, hogy gondolkozzanak el arról, hogy ennek az összekötő útnak a Mátraballa területére eső és az Önkormányzat tulajdonában lévő részét felújítsa. Ha a jövő évi költségvetés is úgy alakulna, akkut lehet be tudnák adni ezt a közös pályázatot. 

Hajdu Péter képviselő: Ha a jövő évi költségvetés úgy alakul, akkor ennek több értelmét látja, hogy közös pályázatot adjon be a két önkormányzat. 

Biró Sándor képviselő: Egyetért, régen ez az út jó állapotban volt, járható volt és nem kellett kerülni Mátraderecske — Recsk — Parád irányában. A vasúti átjárónál lévő valamikor TSZ-s utat is érdemes lenne bejárni, hogy létezik-e még az út és kérdés az is, hogy kinek a tulajdonában van. 

Répás Roland alpolgármester: Ez nem egy hosszú útszakasz. Bár úgy tudja, hogy ez egy szakaszon le van zárva. Meg kell nézni, hogy ahol régen húzódott az út, az önkormányzati tulajdonban van-e. Ha belelógott magántulajdonú ingatlanba, akkor annak a tulajdonosa joggal kerítette le. Ha magántulajdonú ingatlanon halad át az útszakasz, akkor jogosan keríti le a tulajdonos. A TSZ tanyától az önkormányzati út kb. 800 m hosszú lehet, ami nem egy nagy távolság. Tud olyan utat Mátraballán, ahol bár gyakorlatban van út, de jogilag az nem út. A TSZ idejében ez nem volt probléma, mindenki ott közlekedett, ahol a legoptimálisabb volt. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Nyilván, ha arra kerül a sor, akkor fel kell mérni, hogy hol húzódik az út és tisztázni kell a tulajdoni viszonyokat. Egyeztetni kell mindenképpen Bodony polgármesterével. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Célszerű lenne Összeülni a bodonyi önkormányzat képviselőivel, s a térképek birtokában be kell azonosítani az érintett, szóba jöhető útszakaszokat. A hivatal rendelkezésére álló külterületi térképek már régiek, a TSZ idejéből származnak. Sokszor tudják hasznosítani ezeket, de általában elmondható, hogy sok esetben az út a gyakorlatban nem ott van, ahol térkép szerint kell lennie. Ez számos településen probléma, nemcsak Mátraballán. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: A gátak területét László László helyi vállalkozó kitisztította a gaztól, fától cserjétől. És így tudja betölteni igazán azt a funkcióját, amiért megépület. Tegnap szólt a vállalkozó, hogy készen van a munkákkal. A katasztrófavédelmi szervnek elég beküldeni erről a fotókat. A kecskési tározót ugyanígy kell majd kitisztítani. A Bem utca végi tározóhoz vezető út nagyon nyomvályús, azt zúzalékkal fel kell tölteni. Ez utóbbi tározó állapota egyebekben rendben van. A vállalkozó a héten megnézi a kecskési tározót is, s szeptemberben azt is kitisztítja az ott lévő faanyag fejében. A Balla patak belterületi szakaszát is ki kell takarítani. A kezelő szervet fel fogják szólítani a rendbetételre. Egyeztetni fog a Bodonyi önkormányzattal az Összekötő út rendbetétele ügyében. 

3. Egyebek 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: A hétvégén vasárnap egy kórus tart koncertet a helyi templomban. A falunappal kapcsolatban elmondja, hogy lassan összeáll a program. A hagyományos falunapban gondolkodunk, délelőtt krumplis ételek főzése lenne, délután a fellépők lennének. Számít a polgárőrség közreműködésére. A népdalkör fellépését Lajtosné Lécz Erzsébetre bízta. A ballai dalkörön kívül azokat a dalkörőket hívnák meg, akik minket is meghívtak. Lenne kb. 1,5 órás táncház, zenekari is hoznak. Lenne ralli is, ami már nagyon régóta volt. A piacon egy majorette csoport lép fel, Egerből jönnek. Pál Dénes lenne a sztárfellépő. Majd Zám Andrea énekes lép fel egy kollégájával. A programot a Grácia Hegedűtrió műsora zárja. Úgy gondolja, hogy sikerült színvonalas programot összeállítani valamennyi korosztály számára. A napot utcabál zárja DJ-veL Lesz ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás és karikatúra készítés is. A kultúr nagytermében egy helyi festő kiállítása lesz. A szökőkút területén egy kisebb erdészeti kiállítást alakít ki a helyi vadásztársaság. Ketrecekbe különböző madarakat hoznak, lesz magasles, szépen kialakítják ezt. Ez is egy látványos dolog lesz itt a falu közepén. Péntek este lenne a Déryné program keretében a Pindroch Csaba művésznek egy egyszemélyes színdarabja, „Segítség megnősültem” címmel. Minden segítő kézre szükség lesz. Mindenki aktív részvételére számít, de addig van még egy hónap, s pontosan megbeszélik majd, hogy kinek mi lesz a feladata. A Helyi Értéktár Bizottság tagja volt Répás Mária rnátraballai lakos, aki a közelmúltban elhunyt. Helyére javasolja Forgó Gyuláné 3247 Mátraballa, F6 út 24. szám alatti lakost beválasztani. 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással — az alábbi határozatot hozta: 

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (N/111.02.) határozata Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraballai Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztja Forgó Gyula lstvánné 3247 Mátraballa, Fő út 24. szám alatti lakost az elhunyt Répás Mária helyére. Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint. 

Hajdu Péter képviselő: A központban lévő szökőkút állapotával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy alig van víz benne sajnos. Alig működik. Mivel közvetlenül mellette lakik, látja, hogy sokan megállnak ott szétnézni. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Megkérdezte már erről az Önkormányzat karbantartóját. Az a baj, hogy nagy szárazság miatt kevés víz van a kútban. Amikor van elég víz a kútban, akkor könnyebb is a tisztítás és nem piszkosodik be olyan hamar. Egyetért Hajdu Péterrel a szökőkút állapotát illetően, őt is zavarja az, hogy ilyen állapotban van jelenleg. Az idei nyáron sajnos alig esett csapadék, nagy volt a szárazság. 

Hajdu Péter képviselő: Lehetne más megoldást is keresni a szökőkút vizellátásának megoldására. Pl. tisztázni kell, hogy megoldás — e egy műanyag m3-es tartályt leásni a földbe, s azt a vizet forgatnák folyamatosan. Egy gödröt kellene ásni, kibetonozni, hogy szükség esetén a tartályt ki lehessen emelni. 

Bíró Sándor képviselő: Egy megfelelő szivattyúval és vízszűrővel, illetve vízforgatóval meg lehetne ezt oldani. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: A Csendes Söröző melletti járda egy 6 méter hosszan össze van törve, le van szalagozva. Valami összetörhette. Ez így van hosszú ideje. Tud-e erről bárki valamit? Erről nem szólt senki be az Önkormányzathoz. A járdát helyre kell állítani. Kéri a képviselőtársait, hogy ha bárki tud valamit, azt jelezzék neki. 

Répás Roland alpolgármester: Volt ott egy fa, azt kivették. A fa gyökere is felszakíthatta a járdát, miközben azt kivették. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Ezért kéri a képviselőtársait, hogy ha bármilyen információ birtokába jutnak, akkor azt jelezzék felé. Kérdezi, hogy van-e még valakinek az egyebekben bejelenteni valója, észrevétele, kérdése? 

Mátraballa Község Polgármesterétől 3247 Mátraballa, Iskola u. 5. Tel./Fax: 36/475-001.
MEGHÍVÓ
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Tisztelettel meghívom önt a 2021. augusztus 02-án (hétfő) 16.00 órai kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésre.
Helye: Kultúrotthon, Házasságkötő terem (3247 Mátraballa, F6 út 87.)
NAPIREND:
1.) A Fő út 108-114. házszámok előtti járdaszakasz és a Sport utca felújítási munkái kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárás megindítása, ajánlatkérési dokumentáció elfogadása.
2.) Külterületi útfelújítási pályázat benyújtásának megtárgyalása. 3.) Egyebek. Mátraballa, 2021. július 29.
Tisztelettel:
Pádárné Gyuricza Henriett polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük