Jegyzőkönyv 2021. augusztus 30.

JEGYZŐKÖNYV


Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 30-án 15.30 órai kezdettel tartott ülésén.


Határozat száma: 11/2021. (VIII.30.)
Tárgya: A 038, 040, 041 helyrajzi számú önkormányzati utak felújításához tulajdonosi hozzájárulás

Határozat száma:12/2021. (VIII.30.)
Tárgya:Magyar Falu Program közművelődési pályázatára pályázat benyújtásáról való döntés

Határozat száma:13/2021. (VIII.30.)
Tárgya: Ingatlanfelajánlás (Mátraballa 191 és 83/2) ingyenes elfogadása


Rendelet száma : –
Tárgya: –

Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 30-án 15.30 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda.
Jelen vannak: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester, Répás Roland alpolgármester, Forgó Zsolt képviselő, Bíró Sándor képviselő, Hajdu Péter képviselő Dr. Jakab Dorottya jegyző.
Igazoltan hiányzik: —


Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselők közül négy fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kérdi, hogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Répás Roland és Hajdu Péter képviselőket.
Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett – jegyzőkönyv-hitelesítőnek Répás Roland és Hajdu Péter képviselőket kijelölte.
Pádárné Gyuricza Henriett polgármester javaslatot tesz az ülés napirendiére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – elfogad:
1.) Hozzájárulás a 038, 040, 041 helyrajzi számú önkormányzati utak felújitásához Előterjesztő: polgármester
2.) Egyebek

Napirendek


I.) Hozzájárulás a 038, 040, 041 helyrajzi számú önkormányzati utak felújításához Előterjesztő: polgármester


Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy az útfelújítási kérelemben megnevezett Borzik tanya tulajdonosai az érintett helyrajzi számú és önkormányzati tulajdonú külterületi utakat önerőből, a saját költségük. ön szeretnék felújitani, hogy az ingatlanjuk megközelithetősége személygépkocsival rossz időjárási viszonyok között is megközelíthető maradjon. Ehhez kérik a képviselők hozzájárulását. A hét folyamán már megérkezne az elsó munkagép is, amit a vendégház udvarán szeretnének elhelyezni, mivel ez zárható hely. A tulajdonosok törekszenek arra, hogy a munkálatokat minél előbb befejezzék. Ez nem csak az á ingatlanjuk megközelíthetőségét szolgálja, hanem a helybéli gazdálkodók, foldhasználók, a többi ingatlantulajdonos javát is szolgálná, akiknek arra vannak Bildjeik. A 3 út tulajdonjoga az Önkormányzaté, a kérelemhez csatoltak hivatalos takamet rendszerből lekérdezett térképmásolatot is. A kivitelezési munkák megkezdése előtt tudomásom szerint földmérövel kiméretik a pontos telekhatárokat. A hozzájárulás megadásához javasolja még azon feltételt, miszerint a karbantartásról és a szokásos állagmegóvásról is nekik kell gondoskodniuk. Akik eddig használták ezeket az utakat, azok természetesen a továbbiakban is ugyanúgy használhatják az utat.
Dr. Jakab Dorottya jegyző: Más településen volt már rá példa, hogy az út ténylegesen máshol húzódott, mint ahol hivatalosan térképileg lennie kellett volna.
Bíró Sándor képviselő: Támogatja a hozzájárulást, abban az esetben, ha a felújítás után továbbra is használhatja az utat mindenki.
Pádárné Gyuricza Henriett: A tulajdonjog a felújítási munkálatok után is az Önkormányzaté lesz, és nem fogják az utat lezárni.
Hajdu Péter képviselő: Javasolja, hogy legyen biztosíték arra vonatkozólag, hogy ha valaki gazdálkodó, vagy az erdészet járhatatlanná teszi az utat, akkor az a saját költségén állítsa helyre.
Pádárné Gyuricza Henriett: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a fenti feltételek mellet hozzájárulnak-e az utak felújításához?

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett -az alábbi határozatot hozza:
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (V111.30.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő külterületi 038, 040 és 041 hrsz-ú utakat Kherlik Roland, Petrikó Zoltán és Erdélyi Attila kérelmezők saját költségükön felújítsák az alábbi feltételekkel: a munkálatok megkezdése előtt a 3 út pontos telekhatárait földmérővel kitűzetni szükséges; az utat lezárni nem lehet; a kérelmezőknek a szükséges állagmegóvási munkákról is gondoskodniuk kell. Ha valamely gazdálkodó vagy tőldtulajdonos az utat járhatatlanná teszi, abban az esetben ennek a gazdálkodónak, illetve földtulajdonosnak a kötelessége a helyreállítás. Amennyiben az állagmegóvás érdekében sorompó kihelyezése szükséges, illetve válna célszerűvé, abban az esetben a sorompó kihelyezésének költsége is a kérelmezőket terheli és kötelesek kulcsot adni valamennyi földhasználó, illetve ingatlantulajdonos számára, akücnek arra van a ffildjük. Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint.
2.) Egyebek
Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: A Magyar Falu Program keretében pályázati lehetőség nyílt kistelepülések rendezvényeinek támogatására. A maximum pályázható összeg 1 millió forint, melyet jövő év tavasza végéig megszervezhetö programra lehet felhasználni. Lehet venni tárgyi eszközöket, mint például rendezvénysátrak, padok és asztalok. Melyeket sok éven keresztül majdnem minden rendezvényhez fel tudnak használni.
A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett -az alábbi határozatot hozza:
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (V111.30.) határozata Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be 1 millió Ft összegre a „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” című pályázati kiírás keretében 2022. tavaszi program megvalósítására és a kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésére. Felelős: jegyző. Határidő: pályázati kiírás szerinti határidőben.

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Ismerteti a képviselő-testülettel Oláh Ibolya ingatlantulajdonos ingatlanfelajánlási kérelmét. A felajánlás ingyenes, az adásvételi szerződés elkészítését ingyen vállalja az ingatlan-tulajdonos ügyvéd rokona. A tulajdonos kint él külföldön, egyre nehezebben tud gondoskodni arról, hogy az ingatlant rendben tartsa. A kérelem csatolva.
Biró Sándor képviselő: Javasolja, hogy fogadják el a felajánlási, mert ha a késöbbiekben bárki befektető a szomszédos vasút menti volt TSZ telepen valamilyen fejlesztést szeretne végrehajtani, akkor az Önkormányzat közvetlenül is tudja segíteni a beruházás megvalósulását.
A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett -az alábbi határozatot hozza:
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VI11.30.) határozata Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete aszerint dönt. hogy Oláh Ibolya mátraballai ingatlantulajdonos (képviseli: Dr. Kátai Judit ügyvéd) 191 és 83/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó ingyenes ingatlanfelajánlását köszönettel elfogadja. Az ügyvédi és kapcsolódó költségek a felajánló ingatlantulajdonost terhelik. Felelös: polgármester. Határidő: értelem szerint.
Pádárné Gyuricza Henriett: Kérdezi, hogy van-e még valakinek az egyebekben bejelenteni valója, észrevétele, kérdése?
Az ülésnek több napirendi pontja nem volt, a Polgármester azt bezárta.
Pádámé Gyuricza Henriett polgármester
K. m. f.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük