TAO jóváhagyási határozatok 2022-2023

Iktatószám: ki/JH01-55216/2022/MLSZ

Mátrai Sportcentrum Egyesület Ügyiratszám: be/SFP-55216/2022/MLSZ Eger

Ügyintéző: dr. Frida Tamás Bethlen Gábor út 21 2 6 E-mail:

frida.tamas@mlsz.hu 3300 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot.

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Mátrai Sportcentrum Egyesület kérelmező (székhelye: 3247 Mátraballa Iskola utca 5. , adószáma: 19920872-1-10, képviselője: Vitkóczi Mariann ) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni. Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéktől a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a 1 / 3 Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg. A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig – 2022.02.28. napján – benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2022.03.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2022/2023-as támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá. A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra. A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem: A(z) (FELNŐTT) cipő teremhez megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; A(z) (FELNŐTT) utazókabát megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; A(z) (FELNŐTT) edző nadrág hosszú megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 100%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 2 838 804 Ft támogatási összeggel 3 933 196 Ft összegre csökkentettem. Tájékoztatom, hogy a produktivitási bónusz összege a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökségének ELN-196/2017 (12.05.) és ELN-197/2017 (12.05.) számú szabályzatai alapján került megállapításra, amelynek a TAO keretében megítélt összege: 0 Ft. Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján – vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (4) bekezdése alapján – a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és a 2. § alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (2) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján alapul. 2 / 3 Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés fa) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. Budapest, 2022.05.09. dr. Vági Márton Főtitkár A határozatot kapják: 1. Mátrai Sportcentrum Egyesület 2. Irattár

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük